Go Search
Go Search
Sign In
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Cơ cấu tổ chức
1. Ban Nghi lễ đối ngoại.
2. Ban Ưu đãi, miễn trừ.
3. Ban Tổng hợp – Nghiên cứu.
4. Văn phòng.
 
Các tổ chức trên là các tổ chức hành chính giúp Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước.
 
Việc ban hành quy chế làm việc, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Cục Lễ tân Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
 
Biên chế cán bộ, công chức, viên chức của Cục Lễ tân Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định trong tổng số biên chế của Bộ Ngoại giao.

Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.