Go Search
Go Search
Sign In
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Liên hệ
Địa chỉ: Số 6 Chu Văn An, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 37992631
Fax: 38436488/37992614/37993819
Email: banudmt@mofa.gov.vn

1. Văn phòng Cục:

Điện thoại: 37993821
Fax: 38436488

2. Ban Nghi Lễ:

Điện thoại: 37992524
Fax: 38436488

3. Ban Ưu đãi - Miễn trừ:

Điện thoại: 37992631
Fax: 37993819
Email: banudmt@mofa.gov.vn

4. Ban Tổng hợp Nghiên cứu:

Điện thoại: 37992528
Fax: 37992614

Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.