Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > ChuyenMuc > Giới thiệu  

 CMS - Chuyên mục liên quan

  • Cục Lễ tân Nhà nước là tổ chức trực thuộc Bộ Ngoại giao, giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác lễ tân đối ngoại.
  • Cục Lễ tân Nhà nước bao gồm các đơn vị trực thuộc sau (tương đương đơn vị cấp Vụ)

  •  

  • Cục Lễ tân Nhà nước Bộ Ngoại giao
 
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.