Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy > Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế  

Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế

Ngày ban hành: 15/06/2009
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.