Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy > Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam  

Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Ngày ban hành: 30/11/2010
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.