Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy > Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam  

Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ngày ban hành: 13/09/2013
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.