Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy > Quyết định số 2190 đính chính Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại TT số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  

Quyết định số 2190 đính chính Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại TT số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 19/11/2018
Quyết định số 2190 đính chính Thông tư 93/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại TT số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.