Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy > Thông tư số 08/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của các Tổ chức quốc tế ở Việt Nam  

Thông tư số 08/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của các Tổ chức quốc tế ở Việt Nam

Ngày ban hành: 21/04/2008
Thongtu 08.pdf    
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.