Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy > Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  

Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày ban hành: 21/04/2008
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.