Go Search
Go Search
Sign In
Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ ngoại giao > VanBanPhapQuy > Nghị định của Chính phủ về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và đại diện của Tổ chức quốc tế ở Việt Nam  

Nghị định của Chính phủ về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và đại diện của Tổ chức quốc tế ở Việt Nam

Ngày ban hành: 25/03/2008
Bản quyền thuộc Cục Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao.